hostzg.com
科技智变,云启未来!

快云科技:2核/2G/25G SSD/1500G/3Mbps/香港GIA/月付14.9元,限量35台

快云科技:香港沙田CN2机房7区上线,9折优惠,1核1G/20M带宽 27元/月起,2核2G/20M带宽 49元/月起-主机中国

快云科技推出了新的促销,之前商家推出了9.9元月付的套餐,不知道有大家有没有抢到,本次商家推出的套餐和上一次的特价机器配置差不多,就是流量从500G增加到了1500G,价格略有提升,不过增加了5块钱,其实也不算是增加,毕竟是香港CN2 GIA线路的套餐,不过这一次是限量35台,有需要的赶紧抢了。

官方网站

点击进入快云科技官方网站

传家宝套餐

香港CN2 GIA线路,KVM虚拟架构,注册后以后台–香港云CN2 弹性云—香港云安畅CN2活动专区

 • CPU:2核
 • 内存:2G
 • 硬盘:25G RAID10 SSD
 • 流量:1500G
 • 带宽:出3Mbps  入20Mbps
 • IPv4:1个
 • 价格:¥14.9/月
 • 购买链接

测评数据

站长用来测试的是2G内存、2核、25G SSD这款。硬盘应该是17G系统盘+25G的数据盘!

配置信息

OS Release: CentOS Linux 8.1.1911 (x86_64)
 CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 2.20 GHz
 CPU Cache Size: 4096 KB
 CPU Number: 2 vCPU
 Virt Type: KVM
 Memory Usage: 197.09 MB / 1.94 GB
 Swap Usage: 0 KB / 2.00 GB
 Boot Device: /dev/mapper/cl-root
 Disk Usage: 1.58 GB / 17.41 GB
 CPU Usage: 3.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Load (1/5/15min): 0.10 0.03 0.01 
 Uptime: 0 Days, 8 Hours, 36 Minutes, 37 Seconds
 Kernel Version: 4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64
 Network CC Method: cubic + fq_codel
 
 -> Network Infomation
 
 IPV4 - IP Address: [HK] 103.52.*.*
 IPV4 - ASN Info: AS139640 (HKNEWCLOUD-AS-AP - HK NEW CLOUD TECHNOLOGY LIMITED, HK)
 IPV4 - Region: China Hong Kong 
 
 -> Media Unlock Test 
 
 HBO Now: No
 Bahamut Anime: No
 Abema.TV: Yes
 Princess Connect Re:Dive Japan: No
 BBC: Failed (Unexpected Result: 400)
 BiliBili China Mainland Only: No
 BiliBili Hongkong/Macau/Taiwan: Yes
 Bilibili Taiwan Only: Failed (due to unknown return) ()

CPU线程、内存读写、硬盘I/O

cpu分数,和磁盘的IO都是中规中规。

-> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 
 1 Thread Test: 650 Scores
 2 Threads Test: 1313 Scores
 
 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 
 1 Thread - Read Test : 12986.71 MB/s
 1 Thread - Write Test: 9692.24 MB/s
 
 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 
 Test Name Write Speed Read Speed
 100MB-4K Block 9.5 MB/s (2325 IOPS, 11.01s) 9.8 MB/s (2392 IOPS, 10.70s)
 1GB-1M Block 209 MB/s (199 IOPS, 5.02s) 210 MB/s (199 IOPS, 5.00s)

上下行测试

上行和下行和商家所标注的是一样的!

ID  测速服务器信息    上传/Mbps  下载/Mbps  延迟/ms
3633 电信|上海   ↑ 3.06   ↓ 19.35   53.90  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 3.00   ↓ 19.48   59.63  
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 3.06   ↓ 19.27   41.18  
27594 电信|广东广州5G ↑ 3.00   ↓ 19.47   13.75  
27575 电信|新疆乌鲁木齐 ↑ 3.01   ↓ 19.39   81.42  
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 3.02   ↓ 19.69   35.61  
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 3.07   ↓ 19.53   30.45  
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 3.21   ↓ 19.39   43.43  
3973 电信|甘肃兰州  ↑ 3.03   ↓ 19.45   45.96  
24447 联通|上海5G  ↑ 3.09   ↓ 19.67   41.12  
5145 联通|北京   ↑ 3.08   ↓ 19.55   41.69  
2461 联通|四川成都  ↑ 3.07   ↓ 19.30   46.75  
27154 联通|天津5G  ↑ 3.06   ↓ 19.47   43.81  
26678 联通|广东广州5G ↑ 3.10   ↓ 19.42   24.11  
13704 联通|江苏南京  ↑ 3.09   ↓ 19.54   49.36  
5485 联通|湖北武汉  ↑ 2.80   ↓ 19.39   34.70  
4870 联通|湖南长沙  ↑ 3.05   ↓ 19.36   33.67  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 3.08   ↓ 19.48   50.38  
25858 移动|北京   ↑ 3.09   ↓ 19.58   44.06  
17184 移动|天津5G  ↑ 3.01   ↓ 19.73   73.32  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 3.12   ↓ 19.57   74.46  
16171 移动|福建福州  ↑ 2.99   ↓ 19.40   35.88  
16398 移动|贵州贵阳  ↑ 3.05   ↓ 19.54   39.82  

路由测试

电信回程

电信回程可以看到走了cn2 gia线路

【四川电信】 - 61.139.2.69
 
traceroute to 61.139.2.69 (61.139.2.69), 30 hops max, 60 byte packets
 1 43.225.29.129 0.68 ms AS40065,AS139640 中国 香港 newcloud.hk
 2 10.0.7.13 1.68 ms * 局域网
 3 10.85.22.1 1.76 ms * 局域网
 4 10.3.104.1 5.17 ms * 局域网
 5 118.184.22.77 5.73 ms * 中国 香港 51idc.com
 6 59.43.248.149 25.53 ms AS13030 中国 香港 电信
 7 59.43.250.81 7.55 ms AS13030 中国 广东 广州 电信
 8 *
 9 59.43.130.117 14.94 ms AS13030 中国 广东 广州 电信
10 59.43.135.86 39.72 ms AS13030 中国 四川 成都 电信
11 171.223.204.106 42.13 ms AS4134 中国 四川 成都 电信
12 61.139.113.54 37.98 ms AS4134 中国 四川 成都 电信
13 ns.sc.cninfo.net (61.139.2.69) 40.97 ms AS4134 中国 四川 成都 电信

在看一个江苏电信回程。

 1 43.225.29.129 0.54 ms AS40065,AS139640 中国 香港 newcloud.hk
 2 *
 3 10.85.22.1 1.49 ms * 局域网
 4 10.3.104.1 2.33 ms * 局域网
 5 118.184.22.77 3.54 ms * 中国 香港 51idc.com
 6 59.43.248.149 2.68 ms AS13030 中国 香港 电信
 7 59.43.188.229 26.64 ms AS13030 中国 上海 电信
 8 59.43.187.69 28.89 ms AS13030 中国 上海 电信
 9 59.43.130.205 28.90 ms AS13030 中国 上海 电信
10 59.43.80.82 28.32 ms AS13030 中国 上海 电信
11 202.97.92.6 31.41 ms AS4134 中国 江苏 南京 电信

移动回程

【安徽 移动】 - 211.138.180.2
traceroute to 211.138.180.2 (211.138.180.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1 43.225.29.129 0.46 ms AS40065,AS139640 中国 香港 newcloud.hk
 2 *
 3 10.85.22.1 1.38 ms * 局域网
 4 10.3.104.1 2.22 ms * 局域网
 5 *
 6 223.120.2.117 2.83 ms AS58453 中国 香港 移动
 7 223.120.2.82 7.82 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
 8 221.183.55.82 8.36 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
 9 221.183.25.122 8.38 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.183.68.142 9.77 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 111.24.4.174 31.29 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
12 221.183.19.130 31.15 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动
13 120.210.247.1 31.91 ms AS9808 中国 安徽 合肥 移动

联通回程

【河北 联通】- 202.99.160.68
traceroute to 202.99.160.68 (202.99.160.68), 30 hops max, 60 byte packets
 1 43.225.29.129 0.49 ms AS40065,AS139640 中国 香港 newcloud.hk
 2 10.0.7.13 2.08 ms * 局域网
 3 10.85.22.1 1.29 ms * 局域网
 4 10.3.104.1 4.83 ms * 局域网
 5 118.184.22.89 2.13 ms * 中国 香港 51idc.com
 6 162.245.124.17 3.24 ms AS10099 中国 香港 联通
 7 43.252.86.66 7.54 ms AS10099 中国 香港 联通
 8 43.252.86.141 8.94 ms AS10099 中国 香港 联通
 9 219.158.10.61 10.76 ms AS4837 中国 香港 联通
10 219.158.98.93 7.94 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.97.1 7.17 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.115.78 44.70 ms AS4837 中国 北京 联通
13 61.182.184.102 42.46 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
14 61.182.146.82 49.29 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
15 221.192.35.2 48.31 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通
16 202.99.160.68 48.45 ms AS4837 中国 河北 石家庄 联通

磁盘挂载

这次购买的云服务器,有25G的磁盘没有默认挂载,所以可以和官方反馈一下,不过,我们也可以自己挂载,如果你用来安装宝塔,那么可以用宝塔的一键脚本来挂载。

Centos系统请使用以下命令:

yum install wget -y && wget -O auto_disk.sh http://download.bt.cn/tools/auto_disk.sh && bash auto_disk.sh

Ubuntu系统请使用以下命令:

wget -O auto_disk.sh http://download.bt.cn/tools/auto_disk.sh && sudo bash auto_disk.sh

Debian系统请使用以下命令:

wget -O auto_disk.sh http://download.bt.cn/tools/auto_disk.sh && bash auto_disk.sh

挂载之后,就可以看到25G的数据盘了。

[root@ecs-bwHnN ~]# df -lh
文件系统       容量 已用 可用 已用% 挂载点
devtmpfs       979M   0 979M  0% /dev
tmpfs        995M   0 995M  0% /dev/shm
tmpfs        995M  25M 971M  3% /run
tmpfs        995M   0 995M  0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/cl-root  17G 2.9G  13G  18% /
/dev/vda1      976M 151M 759M  17% /boot
tmpfs        199M   0 199M  0% /run/user/0
/dev/vdb1       25G 386M  23G  2% /www

最后总结

和上次9块9的没啥区别,唯一的就是流量给了1500G,这么多流量还是很香的。电信应该是双程cn2 gia,联通和电信都不错,移动稍微拉跨点。其他暂时没发现啥毛病。

赞(1) 打赏
未经允许不得转载:主机中国 » 快云科技:2核/2G/25G SSD/1500G/3Mbps/香港GIA/月付14.9元,限量35台

评论 抢沙发

主机中国网 - 云时代,云科技,云未来!

Telegram群组Telegram频道

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏